Ochrona danych opsobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Sebastian Hońdo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTOMOBILE Sebastian Hońdo, adres: 44-303 Bielsko-Biała, Szarotki 12a , NIP: PL5472033624, tel. kontaktowy: 730 112 112 Dane osobowe podawane są dobrowolnie w zakresie w jakim wyrażają Państwo na zgodę na przedstawienie informacji marketingowej. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, adresu e-mail oraz PESEL są warunkiem zawarcia umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: przedstawienia oferty marketingowej oraz w celu zrealizowania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – przedstawienie oferty marketingowej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas: realizacji usługi, przez czas niezbędny do wykonania usług gwarancyjnych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych są: przedsiębiorca/dział kadr/dział marketingu/członkowie zarządu spółki/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, którym dane zostały powierzone w celu zrealizowania usługi, np. poczta, firma przewozowa. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

automobile - dane kontaktowe znajdziesz nas tutaj

adres: 43-303, Bielsko-Biała,
ul.: Szarotki 14
telephone: (+48) 730 112 112
e-mail: automobilebb@gmail.com

 

pomoc drogowa bielsko-biała transport bielsko-biała